Ефективен механизам за граѓанско учество

01.03.2018

Квалитетот и ефективноста на локалните политики во голема мера зависат од капацитетите на локалните совети на општините од една страна, но и од учеството на локалните граѓански организации во мониторинг над спроведувањето на тие политики во една локална заедница.

Проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“ цели кон подобрување на квалитетот на локалните политики преку зајакнување на капацитетите на општинските совети, но и на локалните граѓански организации за креирање јавни политики и мониторинг.

Специфични цели на проектот се:

  • Зајакнати капацитети за добро владеење на општинските совети;
  • Зајакнати капацитети на локални граѓански организации за застапување и мониторинг на локални политики;
  • Воведен одржлив и остварлив механизам (Советодавни тела) за партиципативно донесување на одлуки на локално ниво и информирање на граѓаните за креирањето на локалните политики;

Активности:

1)      Јакнење на капацитетите на општинските совети

2)      Воспоставување на советодавни тела на општинските совети

3)      Јакнење на капацитетите на локални граѓански организации

4)      Мониторинг на препораки до Советот од локални граѓански организации

5)      Поддршка на заеднички локални акции

6)      Вмрежување

7)      Публикации за резултатите од спроведениот мониторинг на работата на општинските совети

Целни групи на проектот се општините и членови на општинските совети, локални граѓански организации и граѓани од 11 општини од Источниот плански регион.

Временската рамка за спроведување на проектот е 36 месеци, а вкупниот буџет изнесува 118.510,76 УСД.

Проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“ е спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, а е поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Контакт лице:

Зоран Иванов

E-mail: zivanov@frlz.org.mk

Телефон: +389 32 383 116

 

Last modified: 07.09.2018