За фондацијата

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна и невладина организација, формирана во декември 2006 година, како правен наследник на Центарот за поддршка на НВО – Штип. Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е прва фондација за заедницата во Република Македонија.

Визија

Локалните заедници се организирани, проактивни и способни да влијаат на благосостојбата и подобрување на квалитетот на животот.

Мисија

Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политки и нивна доследна имплементација.

Стратешки цели

  • Зајакнат и консолидиран граѓански сектор
  • Поттикнување на понатамошната децентрализација во општеството
  • Учество во создавање услови за економски развој на заедниците
  • Зајакнување на младинското учество и активизам во Источниот плански регион

Статут на Фондација за развој на локалната заедница Штип

Стратешки план 2021-2025

Comments are closed.