Консултации и менторство

Фондација за развој на локалната заедница Штип овозможува консултации, обуки и менторство за граѓанските организации за поддршка на нивниот организациски развој и работење.

Во ФРЛЗ можете да се обратите доколку Вашата организација има потреба од:

 • Стратешко планирање
 • Финансиско и административно работење
 • Развој на организациски политики и правилници
 • Отчетност и транспарентност на граѓански организации

ФРЛЗ располага со капацитет и ресурси за поддршка на организации и индивидуи за следниве обуки:

 • Обука за пишување проекти и управување со проектен циклус
 • Специјализирана обука за управување со проекти финансирани од ЕУ
 • Истражување, застапување базирано на докази и лобирање
 • Механизми за граѓанско учество во донесување на одлуки и креирање јавни политики
 • Мониторинг на јавни политики и јавни набавки
 • Филантропија, fundraising и мобилизација на заедницата
 • Комуникациски вештини и аргументирано изразување
 • Кариерно советување и меки вештини за вработување

Comments are closed.