Повик за избор на обучувачи

22.05.2018

ФРЛЗ Штип  прибира понуди за испорака на услуги од двајца обучувачи за спроведување обуки на претставници на општинските совети од Источниот плански регион во рамки на проектот ,,Ефективен механизам за граѓанско учество”  на следните теми/модули:

  1. Процес на децентрализација во РМ и улогата на советникот како одлучувач
  2. Финансирање на единиците на локалната самоуправа
  3. Советникот како комуникатор

Понудите  да се достават во рок од 5 дена од датумот на повикот, не подоцна од 11.06.2018 година (понеделник), до 16:00 часот.

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, резиденти во Р.Македонија. Услов за заинтересираните субјекти е да се пријавуваат како тим од двајца обучувачи.

Сите информации се дадени во Барањето за понуди  и во Услови за работа на експертот.

Останатата документација превземете ја тука (анекси).

Last modified: 08.03.2019