Повик за избор на обучувачи

20.11.2018

ФРЛЗ Штип  прибира понуди за испорака на услуги од обучувачи за спроведување обуки на претставници на  граѓанските организации од Источниот плански регион во рамки на проектот ,,Ефективен механизам за граѓанско учество”  на следните теми/модули:

  1. Мониторинг на локалната самоуправа
  2. Механизми за мониторинг и лобирање и застапување

Понудата да се достави во рок од 9 дена од датумот на повикот, но не подоцна од 30.11.2018 година (петок), до 16:00 часот.

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, резиденти во Р.Македонија.

Сите информации се дадени во Барањето за понуди  и во Услови за работа на експертот.

Останатата документација превземете ја тука (анекси).

Last modified: 20.11.2018