Извештај од мониторинг на јавни набавки на Општина Штип за периодот јули – декември 2020

05.11.2020

Најголемиот дел од средствата што ги троши општината за да ги извршува своите функции се преку јавни набавки, што е и законска обврска.

Целта на следењето на јавните набавки на Општина Штип е да се види колку на локално ниво процесот со организирањето на јавните набавки е во согласност со Законот за јавни набавки, дали ја поттикнува конкуренцијата меѓу економските оператори, дали се обезбедува еднаков третман и недискриминација на фирмите, транспарентност во процесот на доделување на договори за набавки, ефикасно и рационално искористување на средствата во постапките за доделување договори за јавни набавки.

Извештај од мониторинг на јавни набавки на Општина Штип за периодот јули – декември 2020

Извештај од мониторинг на јавни набавки на Општина Штип за периодот јануари – јуни 2020

Оваа анализа е дел од проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондацијата Отворено Општество Македонија.

Last modified: 02.04.2021