Анализа на состојбите со трошење на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година (јануари – март)

05.11.2020

Финансиите во Општина Штип се трошат согласно донесениот буџет, а известувањето за трошењата е квартално и завршно.

Намерата на оваа Анализа е трошењата на општината да бидат разјаснети на јазик кој е разбирлив за граѓаните и да имаат увид во тоа колку од средствата се трошат и за која намена, односно колку се троши за плати, за одржување, инвестиции, итн. Поради потребата кај граѓаните да се подигне и свеста за одговорност за плаќање на јавните давачки, анализата ќе даде и приказ на собраните средства од страна на општината, по сите основи.

Анализа на состојбите со трошење на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година (јануари – март)

Оваа анализа е дел од проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондацијата Отворено oпштество Македонија.

Last modified: 05.11.2020