Анализа на состојбите со трошење на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.07.2020 до 30.09.2020 година (јули – септември)

05.11.2020

Финансиите во Општина Штип се трошат согласно донесениот буџет, а известувањето за трошењата е квартално и завршно.

Намерата на оваа Анализа е трошењата на општината да бидат разјаснети на јазик кој е разбирлив за граѓаните и да имаат увид во тоа колку од средствата се трошат и за која намена, односно колку се троши за плати, за одржување, инвестиции, итн. Поради потребата кај граѓаните да се подигне и свеста за одговорност за плаќање на јавните давачки, анализата ќе даде и приказ на собраните средства од страна на општината, по сите основи.

Анализа на состојбите со трошењето на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.07.2020 – 30.09.2020

Анализа на состојбите со трошење на јавните средства од буџетот на Општина Штип за периодот 01.01.2020 до 31.03.2020 година (април – јуни)

Оваа анализа е дел од проектот Граѓански објектив 2.0, спроведуван од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, поддржан од Фондацијата Отворено oпштество Македонија.

Last modified: 02.04.2021