КАКО СЕ ТРОШАТ ПАРИТЕ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

10.08.2020

Анализа на практиките при трошење на парите за граѓанските организации од буџетот на општина Штип

Овоа анализа е изработена во рамки на проектот „Ре(визија) на финансирањето на граѓанските организации“ кој има за цел да го истражи трошењето на јавните пари од буџетот на општина Штип од буџетската ставка 463 – Трансфер до НВО, наменет за поддршка на граѓанските организации во 2017, 2018 и 2019 година. Проектот е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

Како се трошат парите за граѓанските организации? – Анализа на практиките при трошење на парите за граѓанските организации од буџетот на општина Штип

Last modified: 17.08.2020