Младински активизам

09.09.2010

Клуб за Локални младински иницијативи – Штип

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Клубот за Локални младински иницијативи во Штип е младинска организација која е дел  е дел од мрежата на 14 центри за локални младински иницијативи низ целата држава. Клубот постои и функционира од мај 2008 година во рамките на Фондацијата за развој на локална заедница Штип.

ШТО РАБОТИМЕ? – МИСИЈА

Зголемување на учеството на младите од Штип во општествениот живот и нивно оспособување за решавање на младинските проблеми преку афирмација на неформалното образование и критичкото размислување како и подршка на конкретни младинските иницијативи.
Популаризација на урбаната уметност и трајните културни вредности.

ШТО САКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМЕ – ВИЗИЈА

Општествено активна и едуцирана младина, способна за формирање критички став и решавање на младински проблеми.

ВО КОИ ОБЛАСТИ ЌЕ ДЕЛУВАМЕ – СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ

Клубот работи на следните приоритети

  1. Афирмирање на неформално образование и дебатата помеѓу младите
  2. Лоцирање на младинските потреби и проблеми и израбтка на решенија за нив
  3. Популаризирање на младинската урбана уметност и трејните културни вредности помеѓу младите

 

КОНТАКТ

Ул.Сремски фронт б.б (детскaта градинка “Сончогледи“), Штип
Тел. 032/383-116 , 070/633-041,  071/304-839

Last modified: 06.04.2017