Граѓани за Европска Македонија

23.01.2017

Иницијативата има за цел зајакнување на капацитетите на грѓанското општество како коректор на практиките на власта и промотор на вредностите на отворено општество.

Фондацијата за развој на локланата заедница – Штип на локално ниво ги имплеметнира активностите:

  • обезбедува логистичка поддршка за организација на сите активности на иницијативата;
  • овозможува користење на просториите на организацијата за потребите на иницијативата;
  • дистрибуира материјали и информации за активностите на иницијативата;
  • обезбедува дозволи за организирање на јавни настани од локалната самоуправа и подрачната единица на Министерството за внатрешни работи;
  • обезбедува постојана промоција и медиумско покривање на активностите од страна на локалните медиуми;
  • обезбедува вклученост и превоз на учесници од регионот за присуство на активностите;

Last modified: 06.04.2017