Документи за регистрација на ново здружение

22.03.2011

Потребни документи за регистрација на ново здружение:

  • Фотокопија од лична карта за основачите
  • Извод од регистар доколку основач е странско правно лице
  • Фотокопија од лична карта за застапникот/застапниците по закон
  • Одобрение од Министерство за правда на РМ доколу во името на здружението е содржан зборот „Македонија” и зборовите изведени од него, како и неговите кратенки
  • Одобрение од надлежниот орган на Општината, односно Град Скопје, ако во името на здружението се содржани зборови со името на Општината, односно Град Скопје
  • Надоместок од 2.452,00 МКД

Last modified: 06.04.2017