Новости

АрхиваНовости

ИНФОРМАТИВНО ВИДЕО ЗА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОСЕБНИ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Отпадот претставува глобален проблем кој има сериозни импликации врз...

07.11.2022

Повеќе

07.11.2022

Новости

СОЗДАДЕНА КУЛТУРА ЗА ПРАВИЛНО ДЕПОНИРАЊЕ,РЕЦИКЛИРАЊЕ И РЕУПОТРЕБА НА ОТПАД

Во основното училиште „Ванчо Прќе“- Штип, второоделниците постигнаа...

07.11.2022

Повеќе

07.11.2022

Новости

КАКО СЕ ГРАДИ ЦВРСТ ТЕМЕЛ НА КРУЖЕН ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ!

Постои само еден пат кон успешно справување со отпадот и одржување на...

07.11.2022

Повеќе

07.11.2022

Новости

Воспоставен тренинг центар за вештини за луѓе во социјален ризик

Со овој модел – тренинг центар за стекнување на вештини од областа на...

19.10.2022

Повеќе

19.10.2022