Новости

Новости

Фондација за развој на Локалната заедница – Штип

Фондација за развој на Локалната заедница – Штип Фондација на заедницата...

19.11.2010

Повеќе

19.11.2010

Новости

Градење на капацитетите на новоизбраните членови на општинските совети – финансиски поддржан од ОБСЕ

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип во сорабoтка со...

09.11.2010

Повеќе

09.11.2010