ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРИ И ЛАСЕРСКИ КОЛОР ПРИНТЕР

12.01.2023

Дата: 12.01.2023

Предмет: Барање за доставување на понуди за набавка на пет (5) компјутери од типот  десктоп (ALL in one) или преносни и еден (1) повеќефункционален  ласерски колор принтер за потребите на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип.

Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип ве поканува да доставите понуда за  преносни компјутери со следните технички спецификации:

 1. Преносни компјутери
  1. Процесор: Најмалку Intel I5, 4,4 Ghz, 8 core
  1. RAM: Најмалку 16GB, DDR5;
  1. SSD: 512GB

десктоп (all in one) компјутери со следните технички спецификации:

                        б.  Десктоп компјутери (All in one)

 1. Процесор: Најмалку Intel I5, 4,4 Ghz, 8 core
  1. RAM: Најмалку 16GB, DDR5;
  1. SSD: 512GB
  1. Монитор: 28’’ LED panel type: IPS technology, 1920 x 1080 @ 60 Hz
  1. Тастатура и маус (wireless)

еден (1) повеќефункционален ласерски колор принтер со следните технички спецификации:

 1.   Мултифункционален ласерски колор принтер
 2. Брзина на принт не помала од 28 ppm
 3. Брзина на скен не помала од 20 ipm
 4. Конекција со Ethernet, Wi-fi
 5. Капацитет на хартија најмалку 500 страни и document feeder за scan не помал од 50 страни.

Понудата треба да вклучува достава и инсталацијана производот.

Понудата треба да биде доставена во форматотот испратен во прилог.

Понудата е деллива и набавувачот го задржува правото да избере различни производи од различни добавувачи.

Понудата да има важност од 45 дена од денот на доставување на истата.

Цените треба да бидат изразени во денари во формуларот за понуда на следниов начин: единечна цена на производот без ДДВ, ДДВ на производот и вкупната цена на производот.

Во зависност од цените и перформансите ФРЛЗ ќе одлучи од кој тип компјутери колку единици ќе набави.

 (Проектот “Направи Разлика!”, e ослободен од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ).

Понудите на операторите кои ги исполнуваат погоре наведените услови понатаму ќе бидат евалуирани од страна на комисијата за евалуација а најповолениот понудувач ќе биде избран според критериумот „најдобра вредност за цената“. При бодувањето 60% од вкупните бодови ќе бидат доделени за перформанси, 10% за цена на производ, 10% за рок на испорака, 10% за гаранција и 10% за обезбеден сервис.

2) Во прилог на понудата треба да се достави и следната придружна документација:

Понудата се доставува електронски на е-пошта: info@frlz.org.mk, субјект: набавка на компјутери и принтер

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани, со потпис и печат од одговорното лице.

               Понудата треба да се достави во рок од дваесет (20) дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 31.01.2023 година, до 16:00 часот.

Со почит,

Last modified: 27.01.2023