Повик за доставување на понуди од експерти за спроведување на истражување за механизмите за граѓанско учество

22.03.2023

До: Сите заинтересирани 

Дата: 22.03.2023 година 

Предмет: Повик за доставување на понуди од експерти за спроведување на истражување за механизмите за граѓанско учество како и тенденциите за граѓанското учество во рамки на проектот „Организациска поддршка за зајакнување на локалната демократија“ Реф. Бр. 0000010749. 

Почитувани, 

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за спроведување на истражување и подготовка на сеопфатна анализа за користењето на механизмите за граѓанско учество и директна демократија во локалната самоуправа и нивното влијание во процесот на децентрализација. 

Периодот на имплементација е 10 месеци, во период од 15.04.2023 до 15.02.2024 година. 

Анализата треба да ја опфати територијата на целата држава, а како целни групи во основа се сите 81 општина, вклучувајќи го Градот Скопје, ЗЕЛС, Министерството за локална самоуправа, Центрите за развој на планските региони во сите региони од државата, граѓанските организации и граѓаните. 

Условите за работа, целите и очекуваните резултати од ангажманот детално се опипани во документот „Услови за работа“ (во прилог на ова барање).  

Понудата треба да ги содржи следниве информации: 

На повикот имаат право да се пријават сите заинтересирани правни и физички лица, резиденти на Р. Северна Македонија. Повеќе детали за условите и начинот на пријавување можете да најдете во документот ,,Услови за работа”. 

Сите заинтересирани лица може да се пријават самостојно или како тим од истражувачи, при што неопходно е најмалку главниот истражувач да ги исполнува сите услови наведени во точка 8. Доколку се работи за правно лице, неопходно е да се достават биографии од сите истражувачи кои ќе бидат вклучени во истражувањето. 

Понудата се доставува во електронски на следнава адреса: btrendova@frlz.org.mk со назнака: „За тендер Реф.бр.0000010749” или во затворен коверт, по пошта или на рака во архивата на Фондација за развој на локалната заедница Штип, на Ул. Маршал Тито бр.37 4/2 , 2000 Штип. 

На надворешната страна на ковертот наведете: За тендер Реф.бр. 0000010749 и текстот „да не се отвора пред сесијата за евалуација”. 

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печати потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оргиналот”.  

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице. 

Понудата треба да се достави во рок од 15 дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 05.04.2023 година, до 16:00 часот. 

Со почит, 

Љубица Трендова 

Last modified: 22.03.2023