„Зајакнување на граѓанското општество: Градење на капацитети за промени“​​

Граѓанските организации имаат постојана потреба од зајакнување на своите капацитети во области кои се клучни за нивните активности и секојдневно работење, особено во зајакнувањето на организациските структури и внатрешните институционални правила и процедури.

ФРЛЗ организираше серија на работилници, во период од март до јули 2023 година, специјално дизајнирани за локалните граѓански организации (ГО) како дел од проектот „Организациска поддршка за зајакнување на локалната демократија “,финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Работилниците беа приспособени да одговорат на специфичните потреби, идентификувани преку темелна анализа на потребите на граѓанските организации.

0
Учесници

Градењето на капацитетите на организациите, беше спроведено преку сеопфатен пристап кој комбинира обуки, работилници и имплементација на методот „учење преку работа“. Овој пристап осигура дека организациите не само што се здобија со теоретско знаење, туку и со можност за примена и практика на се што научиле во реални сценарија.

0
Граѓански организации

Со обезбедување на практични алатки, ресурси и насоки, имавме за цел да ги поттикнеме овие организации да ја подобрат нивната ефикасност, одржливост и влијание во нивните соодветни области. Преку нашите иницијативи за градење капацитети, имавме за цел да поттикнеме култура на континуирано учење и подобрување во рамките на локалниот граѓански сектор. Сметаме дека со опремувањето на овие организации со потребните вештини и знаења, придонесуваме за севкупниот развој и успех на граѓанскиот сектор, овозможувајќи им подобро да им служат на своите заедници и да се залагаат за позитивни промени.  ФРЛЗ е посветена на ефективно учество на граѓаните во креирањето јавни политики и нивна доследна имплементација, мобилизација и охрабрување во решавањето на проблемите во заедницата, поддршка на младите и младинскиот активизам, како и развој на филантропијата. Ќе продолжиме да организираме активности за градење капацитети и да обезбедуваме постојана поддршка за да се осигураме дека локалните ГО ги имаат потребните алатки и ресурси за да напредуваат и да имаат трајно влијание.

Управување со проектен циклус

Реализирано темелно проектно планирање, преку јасно дефинирани цели, ефективно идентификување на засегнатите страни, спроведување анализа и  развиени логички рамки. Поставени јасни и реални индикатори за континуирано следење на напредокот на проектот.

Спроведени проценки на ризик, со развиени стратегии за ублажување на ризикот и  воспоставени планови за вонредни ситуации. Развиени планови за мониторинг и евалуација, собрани и анализирани податоци за користење при донесување одлуки и подобрување на перформансите на проектот.

Методи и пристапи за успешен мониторинг на јавни политики и правна рамка за децентрализација

Разработена правната рамка за децентрализација и законот за локална самоуправа. Стекнато практично знаење за  проценка на напредокот, идентификување на празнините и донесување информирани одлуки, за подобрување на резултатите од политиките и подобрување на напорите за децентрализација.

Совладани квантитативни и квалитативни техники за собирање податоци, вклучувајќи анкети, интервјуа, фокус групи и анализа на документи,за собирање точни и веродостојни информации и точна проценка на влијанието и ефективноста на политиките и напорите за децентрализација.

Дефинирање и избирање соодветни индикатори со насоки за развивање на SMART цели кои се усогласуваат со  политиките и иницијативите за децентрализација.

Разработени методи и пристапи за успешен мониторинг, анализирање и начини на користење на податоците од мониторингот.

Застапување врз основа на докази и аналитичка обработка на податоци

Стекнати потребни вештини и знаења за ефективно искористување на податоците во застапувањето засновано на докази.

Дадени клучни насоки и научени  различни методи за собирање податоци, вклучувајќи анкети, интервјуа… Дестилирање на сложени податоци во јасни и концизни пораки за застапување со зголемување на веројатноста за промена на политиката и подобрена способност за влијание врз носителите на одлуки.

 Увид во техниките за анализа на податоци, како што се анализа на политика, анализа на ризик, анализа на опкружување, општествена анализа, родова анализа и визуелизација на податоци.Развиени рамки за мониторинг и евалуација за проценка на ефективноста на стратегии за застапување.

Односи со јавност и визуелизација на резултати

Изработка на јасни, концизни и привлечни пораки за односи со јавноста. Градење односи со медиумите и новинарите, преку научени ефективни стратегии за достапност до медиумите, изработени пример соопштенија за печатот и организирани пример прес-конференции.

Увид во користењето на платформите за социјални медиуми,  развиени стратегии за создавање привлечна содржина и користење аналитика за мерење на влијанието на кампањи на социјалните медиуми. Научени различни техники за визуелизација на податоци, вклучувајќи инфографици, графикони и интерактивни визуелизации, развиени рамки за следење и евалуација за проценка на ефективноста на стратегии.

ОСВРТИ НА УЧЕСНИЦИ

“Посетувањето на обуките, за мене беше образовно и трансформативно искуство. Добив вредни сознанија и практично знаење кои значително го подобрија моето разбирање за ефективни стратегии“
Сејат Али
Младински клуб на турците
“Лекциите научени од обуките, несомнено ја подобрија мојата способност да поттикнам позитивни промени, да градам силни врски и ефективно да ја реализирам стратегијта на МБ“
Јован Лонгуров
Младинска банка-Штип
“Присуствувајќи на обуките се стекнав со вештини, со кои ќе можам да испорачувам влијателни проекти, преку кои ќе придонесам раст и развој на нашето општество“
Бојан Андонов
ИО Еквинокс-Скаут