ЕРАЗМУС + „Примена на ЕКВЕТ“

04.07.2022

Приоритетите на проектот „Примена на ЕКВЕТ“ (ECVET– European Credit System for vocational education and training/ Европски кредит-систем за стручно образование и обука ЕКВЕТ) се зголемување на флексибилноста преку можностите за неформално образование и обуки; да придонесе со иновации преку ЕКВЕТ; креирање и имплементација на интернационални стратегии за давателите на услуги.

Специфични цели на проектот се:

  1. Јакнење на имплементацијата на ЕКВЕТ принципите за едукацијата во областа на здравје и социјална грижа со мобилноста на учениците преку поддршка на lifelong learning во насока обезбедување флексибилност во стекнување квалификации во процесот на образование;
  2. Зајакнување на спроведувањето на базичните принципи на ЕКВЕТ: резултати од образованието, ЕКВЕТ поени, кредити и заемна доверба и партнерства
  3. Воспоставување концепт на спроведување на ЕКВЕТ меѓу партнерските институции со потпишување на меморандуми
  4. Промоција на ЕКВЕТ и инспирирање нови иницијативи преку информирање на јавноста за развојот, прогресот и потенцијалот на овој инструмент.

Временската рамка за спроведување на целиот проект е 24 месеци, а вкупниот буџет изнесува 142.270,00 ЕУР.

Проектот „Примена на ЕКВЕТ“ се спроведува од Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со LJUDSKA UNIVERZA PTUJ од Словенија, Innova Sozialwerk e.V. од Германија, Алтенбург, и Center for Social Innovation, Кипар, а финансиски е поддржан од Европската Унија, во рамки на ЕРАЗМУС + програмите (КА2: Партнерства за соработка).

Контакт лице: Борис Шарковски
E-mail: bsarkovski@frlz.org.mk
Телефон: +389 32 383 116

Last modified: 04.07.2022